Paulo Albin - Vagabond

		 
				Manmay-la
Man risivrè an lèt jòdi-a
An moun zòt konnèt ka ékri mwen,
Pou di mwen y byen,
Y enmen mwen,
Sa mwen ka fè...
Mé zami,

(Kè)
Toudout'
(Chantè)
Zòt té za sav é zòt té ja di
(Kè)
Toudout'
(Chantè)
Ki mannyè an lavi two konplitjé
Pou pa asèpté tibren lanmou,
Douvan jou

Kou tala, mwen pé ké pati...
Kou tala, mwen pé ké kouri...
Pa fè kouyon, kon an vakabon
Y ékri mwen kan menm,
Sa fè mwen la... penn
Man ké sa èspliké'y 
Ki mwen té za pran fè
Yonn ou dé fwa,
Pétèt plis ki sa
Mé kou tala,
Mwen pa lé sa

(Kè)
Pèsonn pa ni dwa rifizé,
Tibren lanmou,
Ki ka pasé
Si avan ou té ja soufè
Fò'w asèpté tibren limyè

(Chantè)
Sé an gran roul,
Ki ka tounen,
Jòdi ou mal, demen ou byen...
(Kè)
Pèsonn pa ni dwa rifizé,
Tibren lanmou,
Ki ka pasé
Si avan ou té ja soufè
Fò'w asèpté tibren limyè

(Chantè)
Sé an gran roul,
Ki ka tounen,
Jòdi ou mal, demen ou byen...

Manmay-la,
Man konprann zòt, é sa zòt di-a,
Sé an lapòt, ka ouvè ba mwen
Pli mwen pré atè
Fòk endé mwen,
Sa mwen ka fè...

(Chantè)
Mé zami,
(Kè)
Toudout
(Chantè)
Sé mwen tou sèl,
Tou sèl ka chwazi...
(Kè)
Toudout
(Chantè)
An pa douvan, an ti pa an syèl
Pou man pé santi,
Tibren lanmou...
Douvan jou....

Kou tala, mwen pé ké pati...
Kou tala, mwen pé ké kouri...
Pa fè kouyon, kon an vakabon
Y ékri mwen kan menm,
Sa fè mwen la... penn
Mwen ké sa èspliké'y...
Ki mwen té za pran fè
Yonn ou dé fwa,
Pétèt plis ki sa
Kè kou tala,
Man pa lé sa

(Kè)
Pèsonn pa ni dwa rifizé,
Tibren lanmou,
Ki ka pasé
Si avan ou té ja soufè
Fò'w asèpté tibren limyè
(Chantè)
Sé an gran roul,
Ki ka tounen,
Jòdi ou mal, demen ou byen ...
Mwen ké sa èspliké'y ...
Ki mwen té za pran fè
Yonn ou dé fwa,
Pétèt plis ki sa
Mé jòdi-a
Man pa lé sa...

(Kè)
Pèsonn pa ni dwa rifizé,
Tibren lanmou,
Ki ka pasé
Si avan ou té ja soufè
Fò'w asèpté tibren limyè

(Chantè)
Sé an gran roul,
Ki ka tounen ... ,
Jòdi ou mal, dèmen ou byen, byen ....

Souflan

(Chantè)
Pa fè kouyon, kon an vakabon
Y ékri mwen kan menm,
Sa fè mwen la... penn
Man ké sa èspliké'y ...
Ki mwen té za pran fè
Yonn ou dé fwa,
Pétèt plis ki sa
Y ékri mwen kan menm,
Sa fè mwen la... penn

(Kè)
Pèsonn pa ni dwa rifizé,
Tibren lanmou,
Ki ka pasé
Si avan ou té ja soufè
Fò'w asèpté tibren limyè